cn
Nongfu Spring Linjiang Project Wuhan Asian Hospital Hangzhou Dingqiao Hospital
Beijing Xiehe Pharmaceutical Factory Nongfu Springs Hangzhou/Danjiangkou Project Lanzhou Cigarette Factory Technical Transformation Project
Shaoguan Cigarette Factory Technical Transformation Project Hunan Zhongyan Changde/Chenzhou Cigarette Factory Technical Reform Project Wuhan Cigarette Factory Technical Reform Project
Coca-Cola (Yunnan) Factory Relocation Project Hunan Zhongyan Changsha Cigarette Factory / Lingling Cigarette Factory Shanghai Coca-Cola Phase II
Guangdong Xianle Pharmaceutical Co., Ltd. Heinz Sanshui Baby Food Production Base Danone pulsed Zhongshan, Tangshan, Xi'an, Handan, Wuhan factory
Danone Yili Beverage Abbott AstraZeneca Pharmaceuticals
Merck Pharmaceuticals Johnson Co., Ltd. Shanghai / Suzhou